Agent: Espai TReS

La participació ciutadana no s'improvisa. Dissenyem, planifiquem i executem processos de participació ciutadana (puntuals o continuats en el temps), d'acord amb els objectius que es plantegin i els col·lectius a qui vagin dirigits. Els gestionem amb tota la cura que es mereixen les persones que hi intervenen. Per a cada procés escollim els instruments participatius més adequats d'entre un ventall ampli de possibilitats.