En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem del següent:

– Les dades de caràcter personal que voluntàriament s’incloguin en aquest formulari de la XARXA SOMPIRINEU  formaran part d’un fitxer automatitzat de dades titularitat de l’INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PROMOCIÓ DE L’ALT PIRINEU I ARAN, IDAPA amb domicili a Passatge de l’Alsina, núm. 3, C.P. 25700, La Seu d’Urgell, amb la finalitat de facilitar la gestió dels serveis que, amb caràcter general, ofereix aquesta entitat, en particular aquells que fan referència a la XARXA SOMPIRINEU. Aquest concepte inclou tant la remissió d’informació sobre les activitats organitzades per la mateixa com per la gestió de les accions formatives i d’altre tipus.

– Que per mitjà de l’alta al Directori d’Agents SOMPirineu, expressa la seva voluntat explícita de formar part de la XARXA SOMPIRINEU, i en conseqüència participar de les activitats formatives, de promoció, difusió i treball col·laboratiu que s’hi desenvolupin. Així mateix, expressa l’interès en cooperar amb altres agents de la xarxa per assolir els objectius i accions que s’hi estableixin.

– En el cas de facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, s’entén que vostè està prestant el consentiment per a què la mateixa sigui utilitzada per l’enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats per de l’INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PROMOCIÓ DE L’ALT PIRINEU I ARAN, IDAPA en relació a la XARXA SOMPIRINEU.

– Amb la comunicació de les seves dades personals, està vostè autoritzant també que les mateixes puguin ser cedides a entitats col·laboradores de L’INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PROMOCIÓ DE L’ALT PIRINEU I ARAN, IDAPA, tant institucions de caràcter públic (Administracions Públiques), com privat, incloses les empreses adjudicatàries subjectes a contractació pública que col·laboren a la Xarxa SOMPirineu.

– Que les accions formatives de la XARXA SOMPIRINEU podran ser enregistrades a través d’un sistema de captació d’imatges que té com a finalitat la seva posterior difusió a través d’un mitjà o suport en l’àmbit de la missió de la XARXA SOMPIRINEU de contribuir al desenvolupament i la promoció de l’ocupació de l’Alt Pirineu i l’Aran . En el procés de gravació es poden enregistrar eventualment imatges dels/de les assistents a la formació i, per tant, la inscripció a les activitats implica l’autorització per tal de fer ús d’aquestes imatges per a l’anterior finalitat.

En qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment prestat així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició recollits en l’article 5.1. de la L.O. 15/1999, mitjançant comunicació escrita adreçada a l’INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT I LA PROMOCIÓ DE L’ALT PIRINEU I ARAN, IDAPA amb domicili a Passatge de l’Alsina, núm. 3, C.P. 25700, La Seu d’Urgell, que haurà d’estar degudament signada i acompanyada d’una fotocòpia del DNI de la persona interessada.