L’IDAPA posa a disposició dels ajuntaments un decàleg per a l’elaboració d’inventaris municipals de camins

[4/08/2015]

El document vol servir d’orientació als ens locals per a l’elaboració dels inventaris que han de recollir la xarxa de camins de titularitat pública de cada municipi, especialment extensa al Pirineu.

El director de l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Pere Porta, ha presentat avui, en dos actes celebrats a la Pobla de Segur i a la Seu d’Urgell, un decàleg per a l’elaboració dels inventaris municipals de camins, elaborat pel geògraf Xavier Campillo.

El document, de caràcter pràctic, vol servir alhora per sensibilitzar el món local de la necessitat d’elaborar aquests inventaris i per orientar els tècnics encarregats de la seva redacció sobre els aspectes que hi han d’incloure.

La Llei municipal i de règim local estableix l’obligació de redactar els inventaris de camins i fixa que els ajuntament en són els ens competents. No obstant això, pocs municipis disposen d’aquesta eina. Segons una enquesta realitzada per l’IDAPA durant el darrer trimestre de 2014, per exemple, i resposta per 50 dels 77 municipis de l’Alt Pirineu i Aran, només 14 compten amb l’inventari o l’estan redactant.

A més, sovint aquests inventaris no són exhaustius, perquè obvien la xarxa històrica de camins de bast (aquells concebuts per a animals de càrrega, de menys de 2 metres d’ample). Precisament, aquest tipus de camins té una extensió molt considerable a les comarques pirinenques, on constitueix la infraestructura pública fonamental per a la pràctica del turisme de senders. El creixement de l’oferta i la demanda d’aquest tipus de turisme, finalment, està fent aflorar tensions en l’ús i el manteniment dels camins.

Instrument de defensa de camins públics

Els inventaris municipals de camins tenen com a objectiu primordial clarificar la titularitat dels senders que integren la xarxa viària del municipi. Es tracta de registres administratius que identifiquen i descriuen els camins públics de titularitat municipal i s’inclouen dins de l’inventari de béns de domini públic.

Per tant, són instruments indispensables per poder exercir les competències administratives que la llei atorga als municipis en l’àmbit de la mobilitat i la vialitat rurals. Així mateix, són la base per a la protecció i defensa del domini públic, la conservació i promoció del patrimoni cultural i la potenciació d’alternatives de desenvolupament local en l’àmbit turístic.

El decàleg presentat avui recorda que s’hi han d’incloure tots els camins destinats a l’ús comú general situats en sòl no urbanitzable, amb independència de la seva tipologia (camins rodats, no aptes per a la circulació motoritzada, etc.) i del seu estat de conservació.

El document dóna resposta a les principals preguntes dels tècnics municipals relacionats amb la matèria, com ara quines dades ha de comprendre l’inventari, quin és el cost econòmic de la seva elaboració, quins efectes té la seva aprovació i com s’ha de tramitar. També inclou un glossari terminològic i un apartat de bibliografia.

El decàleg es podrà descarregar íntegrament a l’apartat de documentació de l aweb de l’IDAPA.

Els inventaris municipals de camins: Decàleg per a l’elaboració

 

Comparteix

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Telegram